DÁRKY K NÁKUPU nad 500 Kč:  trapézy, pončo, cvičný kite, měřák větru,
výuková DVD, kšiltovky a čepky, kite voňky do auta a doprava ZDARMA
.
 
Dárky najdeš ve svém košíku.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup zboží a služeb uvedených na www.kiteboarding.cz, jejichž provozovatelem je WING&BOARD s.r.o. se sídlem 1. Čsl. Arm. Sboru 1557/9, 708 00 Ostrava, IČ: 09472371, DIČ: CZ09472371, provozovna: KITEBOARDING.CZ,  Slavíkova 6168/18a, 708 00 Ostrava (dále jen „Prodávající“).
 

I
Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) a poskytování služeb Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen „Kupující”).
 2. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „Smlouva”). Pro případ nesouladu textu těchto podmínek s textem konkrétní písemné Smlouvy, má přednost text konkrétní Smlouvy. Po uzavření Smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí ujednání, týkající se předmětu této Smlouvy, která v ní nejsou výslovně obsažena.
 3. Učiněním návrhu Smlouvy - objednávkou vyjadřuje Kupující svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, neuvede-li v návrhu Smlouvy výslovně jinak.
 

II
Prodej zboží – obchodní dispozice
 

 1. Jednotlivé Smlouvy se uzavírají na základě písemných (např. emailem) nebo ústních (i telefonických) objednávek Kupujícího. Objednávka se stává návrhem Smlouvy pokud obsahuje jméno a příjmení, bydliště a telefonní, případně emailové spojení Kupujícího. Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy (dále jen „Zboží”), počet požadovaných kusů a cenu Zboží v souladu s aktuálním ceníkem Zboží umístěným na www.kiteboarding.cz. Dále při odběru dopravcem musí objednávka obsahovat místo dodání Zboží, je-li jiné od bydliště Kupujícího.
 2. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení Zboží Kupujícímu.
 3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží obvykle do 14 dní od data obdržení objednávky, není-li sjednáno jinak.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v ceníku (na www.kiteboarding.cz) v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů Prodávajícího. Prodávající se zavazuje kupní cenu Zboží, rozdílnou od kupní ceny uvedené na www.kiteboarding.cz v okamžiku objednávky, sdělit Kupujícímu písemně ve lhůtě pěti pracovních dnů od data dojití návrhu na uzavření Smlouvy. Pokud Kupující s takovou cenou nesouhlasí, je povinen oznámit to Prodávajícímu ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení vyrozumění Prodávajícího a k zaslání Zboží nedojde.
 5. Faktura je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je také prodejka za hotové, tzv. paragon, vydaný při platbě v hotovosti pokladnou Prodávajícího. Kupní cena Zboží bude navýšena o cenu dopravy a cenu doběrečného (dle jednotlivých tarifů smluvního dopravce) (dále jen „Celková cena”).
 6. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu Celkovou cenu předem na bankovní účet Prodávajícího vedený v Kč, č. ú. 1002243609/5500, Raiffeisenbank a.s. nebo vedený v EUR, IBAN: CZ1055000000001002243609 nebo dobírkou při převzetí zboží. Vlastnické právo ke Zboží přecházejí na Kupujícího až po úplném zaplacení Celkové ceny Kupujícím.
 7. Dodací lhůta se přiměřeně k okolnostem prodlužuje, jestliže je prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími zavinění Prodávajícího, jako jsou např. živelní události apod.
 8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí. Kupující je povinen dodané Zboží neprodleně při přechodu nebezpečí škody na Zboží prohlédnout a případné poškození obalu či jeho obsahu, nebo jiný nesoulad s kupní smlouvou je povinen poznačit na dokladech o převzetí a ihned o této skutečnosti informovat Prodávajícího.
 9. Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého daňového dokladu (faktury, paragonu). Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je Kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Podpisem přepravního listu dopravci Kupující potvrzuje převzetí všech produktů, které jsou součástí dodávky Zboží.
 10. Řidič smluvního dopravce je oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu dopravce. Daňový doklad (faktura, paragon) je přiložen v zásilce.
 11. Prodávající poskytuje na Zboží záruku po dobu 24 měsíců, která začíná běžet ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užitím zboží k jinému účelu než je určeno. Jde-li o Zboží, které je deklarováno Prodávajícím jako použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím. U takového použitého Zboží zanikají práva z odpovědnosti za vady, nebyla-li uplatněna Kupujícím do 12 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji Zboží. Práva na záruku kupujícího nelze převést na třetí osobu.
 12. Zjistí-li Kupující během záruční doby vady zboží, je oprávněn tyto vady reklamovat. Reklamace se děje oznámením bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, buď osobně Prodávajícímu zápisem o reklamaci nebo písemně na adresu Prodávajícího. Reklamace Kupujícího musí obsahovat datum dodání Zboží, název Zboží, reklamované množství, popis vady, návrh na vyřízení reklamace a kopii daňového dokladu (faktura, paragon). Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající se zavazuje přistupovat k reklamaci odpovědně a s odbornou péčí.
 13. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické pošty nebo na základě telefonické objednávky do 14 dní od převzetí Zboží, s výjimkou Smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání Kupujícího, nebo Smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal a s výjimkou Smlouvy, která je uzavřena při osobním odběru zboží Kupujícím. Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Prodávajícího, může Kupující od smlouvy odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření. Kupující se zavazuje uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy zásadně písemným sdělením zaslaným na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo předaným osobně Prodávajícímu. Prodávající se zavazuje převzít Zboží osobně, popř. od dopravce jen pokud nebude proti převzetí požadována jakákoliv platba (dobírka apod.). Kupující je v případě odstoupení od Smlouvy povinen vrátit Zboží v původním, nepoužitém a nepoškozeném stavu a v původním obalu včetně návodu k použití a originálu daňového dokladu, popř. dalších dodaných dokumentů (např. slevový kupón apod.). Pokud tak Kupující neučiní, není odstoupení od smlouvy platné a Zboží bude Kupujícímu předáno osobně nebo na náklady Kupujícího odesláno Kupujícímu zpět s písemným vyjádřením důvodu neplatnosti odstoupení. Po splnění všech podmínek uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Smlouvy se Prodávající zavazuje ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne převzetí vráceného Zboží převést kupní cenu Zboží na účet Kupujícího, jehož číslo se Kupující zavazuje sdělit písemně s úředně ověřeným podpisem, popř. takovou cenu vyplatit v hotovosti Kupujícímu osobně nebo zaslat Kupujícímu poštovní poukázkou na adresu Kupujícího.
 14. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

III
Ochrana osobních údaju
 

 1. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího tak, aby nebyly zneužity třetí osobou.
 2. Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Prodávajícího a s jejich následným zpracováním pro účely Prodávajícího a spolupracujících subjektů, jako jsou zasílání informací o pořádaných akcích, nabídce zboží a jiných aktivitách. Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje kupujícího ze své databáze odstranit.
 

IV
Závěrečná ustanovení
 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně jeho obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na www stránkách www.kiteboarding.cz
 2. Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 

Datum vyhlášení: 25.1.2021                    Datum účinnosti: 1.2.2021 

Shop

Bazar